Missie

Doelgroep en Methodiek

Wij zorgen voor kinderen met diverse lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen/problematieken, voor wie de verwachting is, dat ze in een gezinsstructuur met twee vaste opvoeders kunnen wonen.

Bij een plaatsing wordt uiteraard zorgvuldig gekeken naar de samenstelling van ons gezin op dat moment. De plaatsing wordt altijd vooraf doorgesproken met een orthopedagoog en ontwikkelingspsycholoog. Pas als ons gezin stabiel is kan er een nieuw kindje worden geplaatst, we plaatsen alleen kinderen als onder plaatsing, het nieuwe kindje is dus altijd de jongste om (concurrentie)conflicten tussen de kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.

 

In de toekomst kunnen we in de andere woning op ons erf zelfstandigheidstraining bieden. Eén van onze sterke punten is het bieden van structuur en duidelijkheid. Voorspelbaarheid in het dagelijks ritme geeft rust en overzicht en staat daarom bij ons hoog in het vaandel.

We kunnen als het nodig is voldoende afstand bewaren bij kinderen met bepaalde vormen van hechtingsproblematiek. Te dichtbij komen kan verstikkend werken en een professionele mix tussen afstand en nabijheid is essentieel om toch een band op te kunnen bouwen.

 

Onze aanpak is consequent en afgestemd op de problematiek van het kind. Wij vinden het belangrijk om goed gedrag te stimuleren en negatief gedrag te bespreken en waar nodig consequenties aan te verbinden zodat een kind leert van zijn gedrag en zich op een positieve manier kan ontwikkelen.

 

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt zodat het uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij. Daarom krijgen de kinderen taken in en om het huis die passen bij de leeftijd en problematiek. Hierdoor wordt hen geleerd om verantwoordelijkheid te dragen.

 

We kijken naar de talenten en interesses van ieder kind. Ieder kind doet aan sport en eventueel muziek. Een belangrijk onderdeel van de behandeling in het gezinshuis is het contact met het netwerk van het kind. Ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's etc. zijn, uiteraard wel op afspraak, welkom in het gezinshuis. Contacten en bezoeken worden gestimuleerd voor zover dit veilig is en bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind.

 

Eén en ander wordt in overleg gedaan met Jeugdbescherming als er sprake is van gezag beperkende maatregelen in het kader van jeugdbescherming. Wij willen zoveel mogelijk een gewoon gezin zijn en dit heeft als consequentie dat er een aantal stoornissen zijn die daar niet in passen. Denk bijvoorbeeld aan seksueel overschrijdend gedrag of ernstig agressieve gedragsstoornissen.

Zorgaanbod

Wij bieden 24 uurs-zorg in een gezinsomgeving met twee vaste professionele opvoeders. In ons gezinshuis is ruimte voor langdurige opvang. Het gezinshuis heeft 4 (tot maximaal 6) beschikbare plaatsen voor kinderen tussen de 0-18 jaar. In de toekomst bieden we in de andere woning op ons terrein zelfstandigheidstraining voor meiden.

 

Bij een plaatsing wordt er samen met de orthopedagoog en ontwikkelingspsycholoog een hulpverleningsplan opgesteld. Voorafgaand aan de plaatsing worden zo duidelijk mogelijke afspraken gemaakt en doelen gesteld die ook in het hulpverleningsplan terug te vinden zijn. Een plaatsing begint met een periode van stabilisatie (ong. 3 maanden), waarna er wordt geëvalueerd en indien nodig de doelen worden bijgesteld.

 

We streven ernaar om minimaal 2 keer per jaar een behandelbespreking met alle betrokkenen te organiseren. Aan de hand van een voortgangsrapportage zal de ontwikkeling en het perspectief van het kind besproken worden. Middels periodieke rapportages worden de gezaghebbenden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het kind.

 

We kunnen indien nodig altijd een beroep doen op de orthopedagoog en ontwikkelingspsycholoog. Indien nodig wordt de behandeling ondersteund door externe hulpverlening via bv. de GGZ. Dagbesteding zal voor een groot deel bestaan uit het volgen van de lessen op school. Daarnaast zijn er de bezoekregelingen, therapie, etc. Ook vinden we het belangrijk dat ieder kind aan sport en/of muziek doet eventueel met begeleiding hierbij. We zullen ook regelmatig activiteiten ondernemen met de kinderen, soms met z'n allen, maar soms ook individueel, net zoals dat in een "gewoon" gezin gaat.

Ons gezinshuis moet altijd een veilige haven zijn voor de kinderen die voor korte of langere tijd bij ons komen wonen of komen logeren. We zullen hen zo goed mogelijk helpen zich te ontwikkelen zodat ze leren omgaan met hun problemen, trauma’s en beperkingen, zodat ze later zo veel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Onze visie wordt het beste omschreven in onze kernwaarden:

 

Samenwerken

We staan niet tegenover de ouders maar naast elkaar. Wij oordelen niet en hebben begrip voor hun situatie. We voelen ons niet beter en willen zoveel mogelijk met hen samenwerken. Onze ervaring heeft geleerd dat de (emotionele) toestemming van ouders de kans op een succesvolle plaatsing sterk vergroot. Hierdoor kampen de kinderen minder met een loyaliteitsprobleem. Alle positieve contacten worden ingezet om bij te dragen aan het gevoel van veiligheid en acceptatie van de situatie. De “roots” van een kind zijn heel erg belangrijk. We werken ook samen met alle betrokken hulpverleners, voogden en andere betrokkenen zodat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.We hebben een open communicatie.

 

Onvoorwaardelijke liefde

Onvoorwaardelijke liefde is een liefde die je niet hoeft te verdienen en die je niet kwijt kunt raken. Dit is de liefde die wij willen doorgeven. We aanvaarden mensen zoals ze zijn, welke keuzes ze ook gemaakt hebben. Ieder mens is waardevol en uniek. We wijzen de persoon nooit af enkel soms het gedrag.

 

Veiligheid

Veiligheid is een van de belangrijkste basisbehoeften. Wij hanteren zoveel mogelijk de (wellicht wat ouderwetse) drie R-en: rust, reinheid en regelmaat leveren een grote bijdrage aan het gevoel van de veiligheid van een kind. Het kind ervaart wat het is om 2 stabiele opvoeders om zich heen te hebben. Vooral voor kinderen die in het begin nooit veiligheid ervaren hebben, is het soms een vreemde gewaarwording te merken dat ze hier niet zelf voor hoeven zorgen. Ze mogen zich gewoon veilig weten bij ons, wij zorgen voor het veilige nest. Ons huis voldoet verder aan alle veiligheidsnormen.

 

Gezag en wederzijds respect

Zonder gezag heerst er chaos en ontstaat er onveiligheid. Regels zijn er echter om een veilige, voorspelbare en begrensde omgeving te kunnen creëren. Zonder het leren omgaan met gezag en regels is het onmogelijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. We gaan respectvol om met elkaar en met elkaars spullen. We helpen elkaar en iedereen draagt zijn steentje bij. Binnen de door ons gestelde regels/kaders is er veel vrijheid voor de kinderen.

 

Normen en waarden

Hoewel wij een duidelijke christelijke overtuiging hebben dringen wij ons geloof niet op. Het is wel zichtbaar in ons doen en laten. We zijn hier open en transparant over en verwachten dat de aan ons toevertrouwde kinderen en het netwerk om hen heen rekening houdt met onze normen en waarden.

Gezinshuis Grow Up, als opgroeien niet vanzelfsprekend gaat.  Wij geloven dat een kind het beste kan opgroeien in de eigen en biologische gezinssituatie: een veilige en stabiele omgeving waarin het zichzelf kan ontwikkelen en doorgroeien naar een jongvolwassene, die zich zo zelfstandig mogelijk kan redden in de maatschappij. Helaas is dit niet voor alle kinderen weggelegd. Om zeer uiteenlopende redenen kunnen zij niet meer thuis wonen.  We merken dat er helaas steeds meer onstabiele gezinnen komen met alle gevolgen van dien. Deze kinderen willen wij graag een kans bieden om in een omgeving op te groeien die daar zoveel mogelijk op lijkt. We willen de kinderen de ruimte geven, letterlijk en figuurlijk, om zich te ontwikkelen binnen de door ons gestelde kaders. Ze mogen weten dat ze echt thuis mogen zijn bij ons. We beseffen dat dit "the next best solution" is, maar hopen hiermee de vicieuze cirkel te doorbreken waarin een gezinssysteem (soms al meerdere generaties) vaak gevangen zit. We hopen hiermee ons steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Visie en Kernwaarden

gallery/heart-wood-love-wooden-161711