Brandveiligheid en BHV

VOG

We hebben beiden een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Alle medewerkers dienen een geldige VOG te kunnen overleggen.

Incidenten en calamiteiten

Incidenten met bewoners waarbij duidelijk grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd, worden via een daarvoor bestemde procedure formeel gemeld. Deze incidenten zullen ook altijd later worden besproken met onze gedragswetenschapper en eventueel voogd om te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. In uitzonderlijke gevallen kan er ook aangifte worden gedaan als er sprake is van een benadeelde persoon.

 

Ons calamiteitenplan rust op artikel 4.1.8 van de Jeugdwet en het document “Leidraad meldingen jeugd” van de Inspectie Jeugdzorg en de eisen gesteld door de Gemeenten.

Wanneer er zich een calamiteit of geweld voordoet bij de verlening van jeugdhulp in het gezinshuis, melden wij dit direct bij de Inspectie Jeugdzorg en de Gemeente. We verstrekken bij die melding gegevens die voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn.

We melden de calamiteit ook aan de wettelijke vertegenwoordiger en de betrokken plaatsende instelling.

We maken een verslag van de calamiteit.

(Gewelds-)incidenten worden gemeld bij de toegang van de desbetreffende Gemeente met daarbij een beschrijving van het incident.

Meten van veiligheid

Gezinshuis Grow Up onderschrijft de werkwijze in het Kwaliteitskader Rouvoet.

Jaarlijks meet de orthopedagoge de veiligheid middels een Checklist indicatoren veiligheid kind in gezinshuis, die zij invult naar aanleiding van haar bezoeken aan het gezinshuis en de gesprekken die zij op regelmatige basis heeft met de gezinshuisouders. Daarnaast wordt het pedagogische leefklimaat gemeten. Als derde wordt de veiligheid in het gezinshuis gemeten met een anonieme vragenlijst die door alle kinderen in het gezinshuis worden ingevuld.

 

Bij signalen van huiselijk geweld werken met de meldcode

Met betrekking tot seksueel gedrag werkt het gezinshuis met het Vlaggensysteem.

Toezicht

Indien nodig wordt er gericht toezicht ingezet. Denk hierbij aan onaangekondigde kamercontroles en concrete afspraken over de locatie en telefonische bereikbaarheid als een kind naar buiten gaat. Cameratoezicht wordt in uitzonderlijke situaties ingezet, bv. bij vermoed seksueel overschrijdend gedrag of in geval van een nieuwe plaatsing waarbij er nog geen inschatting gemaakt kan worden m.b.t. evt. gevaarlijk gedrag. Camera’s bestrijken alleen de algemene ruimtes zoals de verloop, trappen en gangen. In de slaapvertrekken zelf wordt i.v.m. de privacy uiteraard geen cameratoezicht uitgevoerd. Indien deze vorm van toezicht wordt uitgevoerd wordt de betreffende bewoner hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

Hygiëne

In ons huis wordt intensief geleefd. Dat betekent dat er extra aandacht moet zijn voor hygiëne. Dit doen we zoveel mogelijk zelf. Ter ondersteuning hebben we 2 ochtenden per week een huishoudelijk medewerkster.  Onze bewoners kunnen natuurlijk afhankelijk van hun leeftijd en capaciteiten meehelpen in het huishouden. Voor de temperaturen van de vriezers worden er maandelijks lijsten bijgehouden i.v.m. de voedselkwaliteit.

Alcohol, roken en drugs

Alle medicatie van de kinderen wordt volgens de eisen van de Inspectie Jeugdzorg buiten hun bereik opgeslagen achter dubbel slot.

Het medicatiegebruik wordt bijgehouden op daarvoor bestemde checklists. De voorschrijvende artsen en apotheek houden toezicht op de gebruikte medicatie.

Medicatie

De wettelijke regelgeving (18 jaar) omtrent alcohol en roken wordt gehanteerd. Roken wordt ontmoedigd en in en om het huis wordt sowieso niet gerookt. Als een kind rookt moet de wettelijke vertegenwoordiger/gezagsdrager hiervan op de hoogte zijn. Gebruik of dealen van hard- en softdrugs wordt op geen enkele manier getolereerd en kan zelfs een reden zijn tot directe beëindiging van de plaatsing.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Het AKJ is een onafhankelijk meldpunt voor jongeren, ouders en professionals in de jeugdzorg. Regelmatig worden wij bezocht door een vertrouwenspersoon van het AKJ (Zorgbelang) waarbij iedereen persoonlijk zijn of haar verhaal kan doen. We geven alle kinderen het telefoonnummer en e-mailadres van deze vertrouwenspersoon zodat ze (ook zonder ons te informeren) altijd contact op kunnen nemen.

gallery/blur-close-up-focus-kids-592600

Er zijn op de begane grond en eerste verdieping brandblussers geïnstalleerd welke jaarlijks worden gecontroleerd. Verder hangen er op de belangrijke plaatsen rookmelders, waaronder ook in elke slaapkamer. Op de eerste verdieping hangt een brandladder. In het huis is een EHBO-trommel beschikbaar welke ieder kwartaal wordt nagekeken en eventueel aangevuld. De gezinshuisouders hebben een BHV en reanimatie diploma welke jaarlijks wordt herhaald. Tevens wordt er jaarlijks door de gezinshuisouders een medicatiecursus gevolgd. Gezien het feit dat we een gewoon woonhuis hebben is er geen officieel ontruimingsplan. Wel laten we alle kinderen zien op welke manieren ze in geval van bv. brand het snelst uit het huis komen en waar we verzamelen.